Lid worden

Lees meer info hier of download direct:

doc  Aanmeldingsformulier

“SponsorKliks,

Huishoudelijk Regelement

HUISHOUDELIJK REGELEMENT KV MAASTRICHT – April 2014 

 1. De vereniging kent de volgende commissies: 

  1. A. Kantinecommissie 
  2. B. Technische Commissie 
  3. C. Activiteitencommissie 
  4. D. Jeugdcommissie 
  5. E. Webcommissie

 De leden van bovenstaande commissies worden jaarlijks benoemd door de Algemene Leden Vergadering. Iedere commissie zal tenminste één maal per jaar uitgenodigd worden door het bestuur voor bijwonen van een bestuursvergadering. 

A. De kantinecommissie is belast met de exploitatie van de kantine en legt verantwoording af aan het bestuur. De penningmeester is lid van deze commissie. 

B. De Technische Commissie(TC) is belast met indelen van de teams, huur van zalen en velden voor het spelen van wedstrijden, het aantrekken en begeleiden van trainers en coaches van de teams. In de technische commissie zit één bestuurslid. Dat lid heeft het recht om een voorstel van de TC aan het bestuur voor te leggen. Een besluit daarover van het bestuur is dan voor de TC bindend.

C. De Activiteitencommissie(AC) organiseert voor de leden activiteiten niet zijnde korfbalwedstrijden. De AC legt haar voorstellen voor activiteiten met een kostenbegroting voor aan het bestuur. Het bestuur informeert de AC over haar besluitvorming.  

D. De Jeugdcommissie(JC) heeft tot doel nieuwe leden te werven en bestaande leden te behouden. De JC is (mede) verantwoordelijk voor acties, ledenwerving en schoolkorfbal. Een bestuurslid is lid van de JC. Voorstellen van de JC worden voorgelegd aan het bestuur. Het bestuur informeert de JC over haar besluitvorming. Het aantrekken en begeleiden van jeugdtrainers behoort ook tot de taken van de JC, zonodig in overleg met de TC. 

E. De webcommissie is verantwoordelijk voor het onderhouden en doorontwikkelen van de website. Daarnaast is de webcommissie bezig met het uitdragen van het gedachtegoed van KV Maastricht in de social media. Een bestuurslid is lid van de webcommissie en heeft hierin een controlerende functie. Voorstellen van de webcommissie worden voorgelegd aan het bestuur. Het bestuur informeert de webcommissie over haar besluitvorming. 

 2. Openingstijden kantine KVM:
Van maandag t/m vrijdag van 19:00 uur tot 24:00 uur, ofwel tot maximaal anderhalf uur na de laatste training. Zaterdag en zondag van 11:00uur t/m 20:00 uur, ofwel tot anderhalf uur na de laatste wedstrijd. 
Bij verenigingsactiviteiten is de kantine tot 01:30 uur geopend. 
Op verzoek kan de Kantinecommissie incidenteel van bovengenoemde tijden afwijken.
Bij het verlaten van de kantine dient iedereen er zorg voor te dragen geen geluidsoverlast te veroorzaken voor de omwonenden. 

3. Het is niet toegestaan zelf meegenomen alcoholische dranken mee te nemen en te nuttigen.  

4. Het gebruik van verdovende en stimulerende middelen zijn in welke vorm dan ook niet toegestaan in de gehele accommodatie.

5. Kleedruimtes dienen na iedere wedstrijd of training netjes achter gelaten te worden. 

6. Na iedere wedstrijd of training is ieder team verantwoordelijk voor het opruimen van de gebruikte materialen. Bij nalatigheid kan het bestuur het betreffende team hiervoor verantwoordelijk stellen. 

7. Ieder team draagt zorg voor een correcte uitvoering van de hen opgedragen taken, met name wordt hier bedoeld het opruimen en poetsen van de kantine op vrijdagavonden. Het schoonmaken van de kantine wordt gedaan door de, in het schema, aangewezen leden die bardienst hebben. Dit schema wordt aan het begin van elk seizoen door het Bestuur vastgesteld en gecommuniceerd. In de keuken van de kantine hangt een overzicht welke werkzaamheden voor opruimen en poetsen moeten worden uitgevoerd. Indien deze werkzaamheden naar het oordeel van de Kantinecommissie niet correct zijn uitgevoerd dan zal aanvoerder van het betreffende team daarop worden aangesproken. 

8. De veroorzaker van een rode of gele kaart draagt zelf zorg voor de betaling van de boete. 

9. (sancties)Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit de kantine verwijderd. 

10. Ieder lid van een team moet bij een wedstrijd uitkomen in het clubkostuum. Dit kostuum bestaat uit rood/wit shirt (wordt geleverd door de vereniging), en een zwarte broek of rok. 

11. Het is niet toegestaan om met honden al dan niet aangelijnd de binnen accommodatie te betreden. Uitzondering hierop zijn hulphonden. 

12. Bij overtreding van een van bovengenoemde artikelen zal het bestuur, afhankelijk van de aard van de overtreding een hiertoe passende maatregel treffen.  

13. Slotbepaling: Ieder gewoon lid kan in overleg bij toetreding een exemplaar van het Huishoudelijk Reglement ontvangen. Het reglement is ook te vinden op de website van de vereniging. Besluiten tot wijziging van dit reglement kunnen slechts worden genomen op een A.L.V. In alle gevallen waarin de Statuten en dit Huishoudelijk Reglement niet voorzien beslist het bestuur. 

Zie ook: